Garance

Co musíte udělat, abyste získali garanci kvality

  1. Na stránkách www.arpcr.cz/kvalita-sluzby/garance se v pravém horním rohu přihlásíte a ve svém profilu vyplníte žádost (Certifikace kvality služby), která obsahuje základní informace o vašem pracovišti a vaší službě. Jestliže se přihlašujete poprvé, je nutná registrace, kterou provedete při přihlášení.
  2. Následně vás bude kontaktovat koordinátor ARPČR a potvrdí vám přijetí vaší žádosti.
  3. Zpravidla do jednoho měsíce vám bude vystavena a zaslána faktura na částku
   8.000,- Kč.
  4. Po úhradě faktury se vám ozve osoba (šetřitel garance), která provede šetření a domluví s vámi termín setkání na vašem pracovišti.
  5. Nejpozději 14 dní před termínem setkání zašlete šetřiteli všechny veřejně dostupné materiály, které se týkají poskytované služby (stačí v elektronické podobě).
  6. Šetřitel prostuduje zaslané materiály, webové stránky a informace z registru poskytovatelů sociálních služeb. Sleduje přitom jejich vzájemný soulad a zároveň, zda odpovídají definici služby, cílům a zásadám rané péče. Zaměřuje se zejména na to, jak je služba prezentovaná vzhledem k potencionálnímu zájemci o službu (srozumitelnost, etické hledisko).
  7. Šetřitel na základě prostudování materiálů potvrdí termín šetření, případně vám doporučí změny a termín společně odložíte.
  8. Šetření proběhne na vašem pracovišti formou rozhovoru a následně na konzultaci poradce rané péče s klientem (prosíme předem o zajištění souhlasu klienta) náslechem. Šetření se účastní dva šetřitelé. První šetřitel věnující se posouzení kvality poskytované služby se bude zabývat zejména tím, zda je služba poskytována v souladu s definicí a cíli rané péče a zda jsou dodržovány zásady rané péče (doporučujeme připravit si příklady jejich naplňování). Opět je kladen důraz na etickou stránku poskytování služby zaměřeného na proces služby. Připravte si dokumentaci a další neveřejné materiály (např. nabídka služby, metodiky poskytování služby), promyslete, jak doložíte terénnost služby (např. cestovní příkazy, kniha jízd, odpovídající počet aut). Druhý šetřitel se bude věnovat finančnímu zabezpečení služby, postavení služby v rámci organizace a prezentaci služby. Ze strany pracoviště je třeba zajistit přítomnost vedoucího služby a jednoho odpovědného pracovníka pro oblast finančního zabezpečení (např. ředitel, manažer apod) nebo jeho souhlas, aby o této části podal informace vedoucí služby.
  9. Šetřitelé vyhotoví zápis z šetření:
    1. na základě zjištěných nedostatků doporučí konkrétní kroky ke změně a domluví se na termínu nového šetření
    2. v případě, že služba naplňuje požadovanou kvalitu už v této chvíli, šetřitel zápis zašle členu správní rady kompetentnímu k vystavení garance kvality; žadatel obdrží garanci kvality nejdéle do měsíce po provedení šetření.
  10. Pracoviště, která již v minulosti byla držiteli garance, postupují obdobně. Fakturovaná částka pro opakovanou garanci činí 8 000,-Kč.
  11. Na základě Valného shromáždění z prosince 2022 dochází ke změně částky za udělení garance kvality, včetně opakované garance. Pro organizace, které zažádaly o šetření v roce 2022, platí původní podmínky.
  12. Prostudujte si Etický kodex Asociace rané péče České republiky, z.s.
  13.