Seznam vzdělávacích akcí

Od ledna 2020 proběhl ve spolupráci s Nadací NROS cyklus kurzů, který je určen pracovníkům v rané péči.

Bližší informace najdete zde.

Jak hodnotit kvalitu služby - standard č. 15

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z. s.
Anotace: Kurz „Jak hodnotit kvalitu služby – standard č. 15” je určen pro sociální pracovníky a pro pracovníky v manažerských pozicích, kteří chtějí rozumět obsahu Standardu č. 15 a tomu, jak jsou jeho kritéria provázaná. Účastníci na kurzu porozumějí souvislosti mezi hodnocením a zvyšováním kvality služby, získají přehled o metodách zjišťování informací (rozhovor, analýza dokumentů, dotazník atd.) a dozvědí se, jak tyto metody – s ohledem na cílovou skupinu a typ služby – využívat pro hodnocení kvality služby.

Termín: 22. 1. 2020 (kurz je jednodenní)
Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 12 osob

Práce s motivací klienta a hranicí služby

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z. s.
Anotace: Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným” klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby.

Termín: 28. 1. - 29. 1. 2020 (kurz je dvoudenní)
Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 12 osob

Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje

Lektor: Mgr. Romana Straussová, Ph.D., Centrum Terapie Autismu
Anotace: Absolventi úvodního kurzu budou seznámeni se základy teorií směrodatných pro zdravý vývoj: teorie intersubjektivity, attachmentu, zrcadlových neuronů, teorie mysli, sdílené pozornosti. Seznámí se s obecnými podmínkami úspěšné komunikace, jak je vymezuje metoda VTI a naučí se pracovat s intonací hlasu, pojmenováním jako základem metody. Absolvují cvičení na rozvoj schopnosti sdílení prožitků druhého, při praktických cvičeních poznají náročnost neinvazivních iniciativ rodiče vůči dítěti, které nedává zpětnou vazbu. Absolventi získají vhled do metodiky O.T.A., v závěru kurzu absolvují individuálně stáže a náhledy na přímou práci s rodinou. 
U tohoto kurzu očekáváme, že se přihlásí frekventanti, kteří se chtějí této metodě věnovat v budoucnu ve své praxi. 

Termín: 11. 2. - 12. 2. 2020 + praxe (kurz je třídenní)
Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 12 osob

Jak poskytovat zpětnou vazbu

Lektor: Bc. Dita Vojířová, TUDYTAM, z.s.
Anotace: Kurz je zaměřen na nedílnou součást spolupráce s klientem sociální služby, kterou je poskytování zpětné vazby.
Termín:18. 2. - 19. 2. 2020 (kurz je dvoudenní)
Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 12 osob

Senzorická integrace (SI) II

Lektor: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D., 3lobit s.r.o. 
Anotace: Senzorická integrace (SI) je metoda vypracovaná ergoterapeutkou A. J. Ayres. Na SI lze nahlížet jako na teorii, jak na schopnost centrálního nervového systému a také na metodu/terapii. SI je schopnost CNS třídit, organizovat, zpracovávat smyslové podněty z vnějšího prostředí a z vlastního těla a přiměřeně na ně reagovat. Pokud funguje SI, přiměřené chování a učení (v tom širším smyslu) je přirozeným následkem. U některých dětí se objevují různé obtíže ve zpracovávání podnětů tzv. dysfunkce SI, které mohou mít za následek potíže v různých oblastech: řečového a motorického vývoje, potíže v koordinaci, nepřiměřené reakce na podněty, problémy s pozorností, hyperaktivita, impulzivita, potíže v učení, problémy v chování, interakci a ve hře. Tyto dysfunkce se objevují jak u dětí s postižením, tak u dětí s nerovnoměrným vývojem. Cílenou stimulací taktilního, proprioceptivního a vestibulárního vnímání lze podpořit u dítěte schopnost SI, aby umělo lépe organizovat podněty z okolí, lépe na ně reagovat. Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci, jejím významu, o projevech a důsledcích dysfunkcí. Poskytnout základní poznatky o metodě SI, o využívaných pomůckách a ukázat jim některé vhodné aktivity na podporu procesu SI u dětí. Je využitelná v oblasti rané péče a také u ostatních dětí s různým druhem postižení. Cílem je rozšířit povědomí a znalosti o této metodě i do ostatních oblastí pomáhajících profesí. 

Termín: 2. 3. - 3. 3. 2020 (kurz je dvoudenní)
Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Počet účastníků: max. 12 osob

 

Přihlaste se